จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

การเกษตร
            ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกปาล์มน้ำมัน ,
มันสำปะหลัง,ยางพารา, มะม่วงหิมพานต์, สับปะรด, ข้าวและพืชผัก  และบางส่วนเลี้ยงไก่, เป็ด ,หมูและวัวควาย

การบริการ
                - สถานีบริการน้ำมัน        2   แห่ง
                - ตลาดสด                    1   แห่ง
                - ร้านค้าทั่วไป             92   แห่ง
                - ธนาคาร                    2   แห่ง
                -  สถานที่จำหน่วยอาหารตาม  พรบ.สาธารณสุข    92  แห่ง

อุตสาหกรรม
            มีโรงงานอุตสาหกรรม   จำนวน   19  แห่ง  
                1.  บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอร์เรชั่น  (ปทท.)  จำกัด
                2.  บริษัทฟินิกส์  รับเบอร์โปรดักส์  จำกัด                    
                3.  บริษัทไทยพลาสติกเท็กซ์ไทล์  จำกัด                       
                4.  บริษัทนีโอเท็กซ์ อินดัสตรี้  จำกัด                
                5.  บริษัทสยามอินเตอร์บรัช  จำกัด                                     
                6.  บริษัท  เอ็น  วาย  รับเบอร์  จำกัด                                 
                7.  บริษัทยู่สูงอาหารสัตว์  จำกัด                              
                8.  บริษัท หนองใหญ่ พี.เอส.ฟาร์ม  จำกัด                              
                9.  บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ซโปรดักส์  จำกัด                    
                10. บริษัทคราวเท็กซ์  (ประเทศไทย) จำกัด         
                11. บริษัทควอลิเมอร์  จำกัด
                12. บริษัท  เค.ที.ซี.โฮม  จำกัด                                
                13. บริษัทเซอร่า  เซรามิก  จำกัด
                14. บริษัทเอ็น วาย ดีเวลลอปเมนต์  จำกัด
                15. บริษัท  ซี  แอนด์  ที  เมลทอลโปรดักส์  จำกัด
                16. บริษัท  ซีแอนด์ที  โมดูล่า  จัดกัด
                17. หจก.จันทกิจคีรี
                18. บริษัท ฟาร์มป่าแดง  จำกัด
                19. บริษัท  ซีนีเท้กซ์  อินดัสทรี  จำกัด

 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
          มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  1  กลุ่ม  คือ กลุ่มสตรีรวมใจผลิตน้ำดื่ม

แรงงาน
          แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานอาชีพรับจ้างทั่วไป