จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองช่าง
 
นายศุภกฤต ชื่นใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ 0928842666
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
.

งานสาธารณูปโภค

.

งานสวนสาธารณะ

.

งานวิศวกรรม

นางสาวบุษกร นิตย์เจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงค์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายสุเทพ ขยิ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายดิษฐ์พงษ์ พงษ์ดี
คนสวน
นางสาวสุดารัตน์ ยมจินดา
คนงาน
.
.
นายบุญรัตน์ สมผล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประสาน สิมา
คนงาน
.
.
.
.
นายชาญชัย ฉลองธรรม
คนงาน
นายชาญชัย เกยด่านกลาง
คนงาน
.
.
.
.
นายสุพจน์ โชติช่วง
คนงาน
นายอนุวัฒน์ รัตนวงศ์
คนงาน
.
.
.
.
นายเดชา สุขสมบัติ
คนงาน
.
.
.
.
.
.