จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองการศึกษา
นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ 0801982059
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
.

งานธุรการ

.

งานการศึกษาปฐมวัย

.

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

.

งานส่งเสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการ

นางสาวศิริธร พรมเมตตา
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นางสาวสุนิสา แสวงแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-
-
- ว่าง -
นักสันทนาการ (ปก./ชก.)
.
.
นางสาวศรีอำพร สาคร
ครู คศ.1
นางสาวญาณิศา ครองชนม์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
.
.
.
.
นางสมพิศ เรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
.
.
.
.
.
.
นางปัทมา พงษ์เจริญ
ครู คศ.1
.
.
.
.
.
.
นางวัชรา เวณิกพัฒนกุล
ครู คศ.1
.
.
.
.
.
.
นางจันทร์เพ็ญ มงคลศิลป์
ครู คศ.1
.
.
.
.
.
.
นางสาวนิภารัตน์ จิรเมธาวงศ์
ครู คศ.1
.
.
.
.
.
.
นางสาววิชุดา วงศ์ประเสริฐ
ครู คศ.1
.
.
.
.
.
.
นางสาววิมลศิริ เทียนปิ๋วโรจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
.
.
.
.
.
นางสาวอรุณศรี ศรีวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
.
.
.
.
.
นางสาวสรัลชนา แสงกระจ่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
.
.
.
.
.
นางสาวขวัญเรือน จันทร์เปรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
.
.
.
.
.
นางสาวทิพวัลย์ วงค์เกษร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
.
.
.
.
.
นางสาวนิลาวัลย์ บุญคล้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
.
.
.
.
.
นางสาวณัฎฐา เกณฑ์กระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.