จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
 
นายอัครเดช หนูช่วย
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ 0992804545
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นายศุภชัย สันตจิตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ 0873333049
นางชลพิชา นิจนิรันดร์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ 0983246954
นายศุภกฤต ชื่นใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ 0928842666
นายจรกา บุญเรือง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ 0818799923
นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ 0801982059
นางสาวสุพัตรา สมพงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ 0982780015