จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
ศูนย์ อปพร.
 
นายกมล เลิศประเสริฐเวช
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลหนองใหญ่
นายประเสริฐ กุลชัยวิวัฒน์กิจ
ประธานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลหนองใหญ่
นายพิชัย ใจกว้าง
ประธานกรรมการ
นายมานะ บุญถนอม
ประธานกรรมการ
นายบานแก้ว โพธิชัยศรี
ประธานกรรมการ
นายวิษณุ ฉันทวิริยกุลชัย
เหรัญญิก
นายวรชิต มีมาเน็ด
เลขานุการ
นางวาสนา พวงจำปา
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
นายชาญวิทย์ นิจนิรันดร์กุล
กรรมการ/กิจกรรม
นายเสวก เอี่ยมสะอาด
กรรมการ
นายประสัย เลิศอะยะโส
กรรมการ
นายวิเชียร อุโต
กรรมการ
นายสมชาย ทอนไชย
กรรมการ
นายสุพิน เงางาม
กรรมการ
นางสาวสุมาลี กลิ่นจันทร์
กรรมการ
นางวัชรา ทวนจีน
กรรมการ
นางวารุณี โชติมงคล
กรรมการ