จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
   
    อำนาจหน้าที่
   
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล