จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
   
 

วิสัยทัศน

*********************************

โครงสร้างพื้นฐานดี       สังคมมีคุณธรรม    ธรรมาภิบาลโปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม        พร้อมชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง

 
พันธกิจ
**********************************
  • ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความยากจน
  • ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • ด้านการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง  การส่งเสริมการจัดการที่ดี  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  • ด้านการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
  • ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้ง