จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
          ลักษณะที่ตั้ง
                   เทศบาลตำบลหนองใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่ 3  หมู่ที่  1  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี    อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ประมาณ  2.5  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  108  ตารางกิโลเมตร  หรือ  67,500  ไร่
                   เทศบาลตำบลหนองใหญ่  เดิมเป็นสุขาภิบาลหนองใหญ่  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542  และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลโดยมีพระราชกฤษฎีการวมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  กับเทศบาลตำบลหนองใหญ่  เมื่อวันที่ 15พฤษภาคม  2543 
หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ จำนวน 5,104 ไร่
หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ จำนวน 18,923 ไร่
หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ จำนวน 14,115 ไร่
หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ จำนวน 12,425 ไร่
หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ จำนวน 7,582 ไร่
หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ จำนวน 9,351 ไร่          ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นเนินดินสูงๆต่ำๆ มีที่ราบเพียงเล็กน้อย  มีภูเขาทางทิศตะวันออก  และ
ทิศใต้  ลักษณะดิน  ตามพื้นที่ราบเป็นดินทราย  ตามเนินดินเป็นดินลูกรังปนทราย  พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองใหญ่  เป็นที่ราบสลับเนินเขา  เขาที่สำคัญ  ได้แก่  เขาตะแบก  เขามาบยาง เป็นต้น นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลหนองใหญ่  ยังมีลำห้วยและคลองต่างๆ  ได้แก่  คลองไม้แก้ว  คลองหนองผักหนาม  ห้วยมาบยาง  และห้วยหนองสมัน 

          ลักษณะภูมิอากาศ
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ   39   องศาเซลเซียส    ต่ำสุดประมาณ   20   องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน  มี.ค. – มิ.ย.   39  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน  ก.ค. – ต.ค. 34.5   องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน  พ.ย. -  ก.พ. 32.5   องศาเซลเซียส

          ลักษณะของดิน
                   เป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร

          ลักษณะของแหล่งน้ำ
                   ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่  มีสระและอ่างเก็บน้ำ  จำนวน  7  แห่ง  ได้แก่  สระหนองใหญ่ , สระวัดหนองใหญ่ , อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ , อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม , สระอ่างแก้ว , สระหนองตะเคียนทอง , อ่างเก็บน้ำคลองตะแบก   และมีคลอง  ลำธาร  ห้วย  จำนวน  12  แห่ง  ได้แก่  คลองตะแบก , คลองมะเดื่อ , คลองเก่า , คลองอ่างแก้ว2 , คลองหนองผักหนาม , คลองหนองผักหนาม2 ,คลองหนองตะเคียน , ห้วยใหญ่ , ห้วยมาบยาง , ห้วยกุ่ม  และคลองไม้แก้ว

          ลักษณะของไม้และป่าไม้
                   เป็นป่าไม่เบญจพรรณ