จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายจรกา บุญเรือง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ 0818799923
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
.

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

.

งานส่งเสริมสุขภาพ

.

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

.

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

นางสาวเบญญาภา พ่วงพร้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
- ว่าง -
นางสาวเบญญาภา พ่วงพร้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
- ว่าง -
.
.
นางสาวธิปนภา กาวี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
.
.
.

งานรักษาความสะอาด

นางสาวสาวดี ศรีละออง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายเคียม เสนาะเสียง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวัชรากร พนารักษ์
คนงาน
นายวิชาญ ทิพยมาตย์
คนงานประจำรถขยะ
นายประสาน สิมา
คนงานประจำรถขยะ
นายสุริยัน มั่นยืน
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล คล้ายแดง
คนงานประจำรถขยะ
นายกฤติธี ศรีอุทยาน
คนงานประจำรถขยะ
นายศราวุธ ดวงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายอัศฎางค์ บุญชิต
คนงานประจำรถขยะ
นายพรชัย ฉัตรเงิน
พนักงานดับเพลิง
- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวดวงใจ กลิ่นใย
คนงาน
นางสาวธัญลักษณ์ สุขสมบัติ
คนงาน
นางสาวสุดใจ นันทรินทร์
คนงาน
นางสาวลักษมณ คลังสุวรรณ์
คนงาน
นางสาววริศรา สกุลชัชวาล
คนงาน
นางสาวเล็ก พูนจันทร์
คนงาน
นางสาวภวันรัตน์ เพชรศรีชา
คนงาน