จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สำนักงานปลัด
 
นายศุภชัย สันตจิตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 0873333049
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
.

งานธุรการ และงานสารบรรณ

.

งานการเจ้าหน้าที่

.

งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

.

งานทะเบียนราษฎร และบัตร

นางสาวนุศรา คลังสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวโสภาวดี นาวีอุปถัมภ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกสมาน แกล้มกระโทก
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ว่าง -
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.)
นายสมคิด ทรัพย์ทวีสิริกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายชรินทร์ กงศุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวณิชกมล ธิจะยัง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายวิวิช ภูสมจิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายพันธ์ศักดิ์ ขาวงาม
พนักงานดับเพลิง
นางสาวศิริพร สุขเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายศราวุธ ดวงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายลัด กฤษวี
พนักงานดับเพลิง
.
.
.
.
นางสาวกัญญาณี เดชาธรรมกุล
คนงาน
นายวิษณุ ฉันทวิริยกุลชัย
พนักงานดับเพลิง
.
.
.
.
.
.
นายชาญชัย จันทร์อร่าม
พนักงานดับเพลิง
.
.
.
.
.
.
นายพรชัย ฉัตรเงิน
พนักงานดับเพลิง
.
.
.
.
.
.
นายนที สระทองแก้ว
คนงาน
.
.
.
.
.
.
นายสมยศ ประลารักษ์
คนงาน
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
นายไกรสร จิ๋วทองหลาง
คนงาน
.
.
.

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานการจัดทำงบประมาณ

.

งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์

.

งานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์

นางสาวเพ็ญจวรรณ สุขสถิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวโชติรส น้อยหา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววิราศิณี น้อยกมล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
.
.
.
.
นางสาวปิยนันท์ บุญประกาศิต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
.
.
.
.
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศรีอุทัย วงค์เกษร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน