จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางชลพิชา นิจนิรันดร์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ 0983246954
.
.

งานการเงินและบัญชี

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานพัฒนารายได้

.
.

งานพัสดุและทรัพย์สิน

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


งานแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ

นางสาวจินตนา แสนสามารถ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวธิติมา ฉันทวิเศษกุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
นางสาวชุดาภรณ์ นาควัชรางกูร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุวารี สมบูรณ์นาวิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกมลวรรณ ไพรวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
.
นางสาวอัมพรพรรณ เหมล้วน
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวปัณฑิตา นิธิพัฒน์
พนักงานจ้างเหมา