จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ลักษณะทางสังคม

การศึกษา

สังกัด

ท้องถิ่น

สพฐ.

เอกชน

รวม

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

 

 

16

16

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1

 

 

1

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

1)  จำนวนโรงเรียน

 

2

1

3

2)  จำนวนห้องเรียน

 

6

7

13

3)  จำนวนนักเรียน

 

94

160

254

4)  จำนวนครู  อาจารย์

 

5

6

11

ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

1)  จำนวนโรงเรียน

 

2

1

3

2)  จำนวนห้องเรียน

 

23

12

35

3)  จำนวนนักเรียน

 

580

362

942

4)  จำนวนครู  อาจารย์

 

29

25

54

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

1)  จำนวนโรงเรียน

 

1

 

1

2)  จำนวนห้องเรียน

 

13

 

13

3)  จำนวนนักเรียน

 

433

 

433

4)  จำนวนครู  อาจารย์

 

25

 

25

สาธารณสุข 
      มีโรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข     1     แห่ง       ขนาด     30     เตียง

      บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล
            - แพทย์          3    คน
            - พยาบาล     33    คน
            - ทันตแพทย์     3     คน
            - เภสัชกร        3     คน
            - นักวิชาการสาธารณสุข       4    คน
            - เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน       -   คน
            - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน      -   คน
            - อสม.  73       คน

      ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่   5   อันดับแรก
            1.โรคความดันโลหิตสูง
            2.เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ
            3.ปวดท้อง
            4.เบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินสุดิน
            5.โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ยาเสพติด
      ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

การนับถือศาสนา
ประชากรตำบลหนองใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  99  ของจำนวนประชากรทั้งหมด      
นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  1  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  และในพื้นที่มีวัด  จำนวน  2  แห่ง และสำนักสงฆ์  1  แห่ง

วัฒนธรรมประเพณี
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ  (เรียงตามลำดับความสำคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)
            1. ประเพณีวิ่งควาย เดือน ตุลาคม กิจกรรมโดยสังเขป ประกวดควาย, ประกวดพืชผล,กีฬาพื้นบ้าน
            2.  ประเพณีสงกรานต์  เดือน  เมษายน   กิจกรรมโดยสังเขป  สรงน้ำพระ, รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
            3.  ประเพณีลอยกระทงเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมโดยสังเขป ประกวดกระทง,ประกวดนางนพมาศ
            4.   ประเพณีงานฉลองบูชาเจ้าพ่อทองดำ  เดือน   มกราคม – กุมภาพันธ์   กิจกรรมโดยสังเขป
ขบวนแห่เจ้าพ่อทองดำ
            5.  งานถวายเทียนพรรษา   เดือน  กรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป    ขบวนแห่เทียน,ประกวด  ประดับตกแต่งต้นเทียน,แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
            6.  งานเทศกาลงานบุญมหาชาติ    เดือน   กันยายน   กิจกรรมโดยสังเขป   มีการเทศน์มหาชาติ และตกแต่งกัณฑ์เทศน์
            7.  งานประเพณีออกพรรษา    เดือน   ตุลาคม -  พฤศจิกายน   กิจกรรมโดยสังเขป   ตักบาตรข้าวต้มหาง,ฟังเทศน์
            8.  งานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา   เดือน   ธันวาคม,สิงหาคม    กิจกรรมโดยสังเขป  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล,ถวายพระพร
            9.  งานวันปิยะมหาราช      เดือน   ตุลาคม    กิจกรรมโดยสังเขป   วางพวงมาลา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นภาษาไทย

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
มีของที่ระลึก ผลไม้แช่อิ่มป้าจิต