จัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Username :
Password :
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน                
       การคมนาคม  การจราจร
            การคมนาคมและการขนส่ง  เทศบาลตำบลหนองใหญ่  มีเส้นทางคมนาคม  ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  344  เป็นเส้นทางใช้ในการติดต่อกับอำเภอบ้านบึง,  อำเภอวังจันทร์และ    ชุมชนใกล้เคียง  นอกจากนี้  ยังมีถนนสายสำคัญในหมู่บ้าน  ดังนี้
               ชุมชนหนองใหญ่   ได้แก่  ถนนสายหนองใหญ่ – เนินโมก  และถนนสายเฉลิมพระเกียรติ
ร. 9  เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งของชุมชน
               ชุมชนวังใหญ่   ได้แก่   ทางหลวงแผ่นดินสาย   344  และถนนสายเกษตร  เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งของชุมชน
               ชุมชนหนองผักหนาม   ได้แก่   ถนนสายหนองใหญ่ – เนินโมก  ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งของชุมชน
               ชุมชนอ่างแก้ว  ได้แก่   ถนนสายหนองใหญ่ -  คลองพลู  และถนนสายอ่างแก้ว  เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งของชุมชน
               ชุมชนหนองตะเคียนทอง    ได้แก่  ถนนสาย 344  ถนนสายเกษตร  และถนนสาย หนองใหญ่ –  คลองพลู  เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งของชุมชน
               ชุมชนมาบยาง  ได้แก่  ถนนสายหนองใหญ่ – เนินโมก  เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งของชุมชน
                   - มีถนนทั้งหมด   91  สาย
               ประเภทของถนน
                   - ถนนลูกรัง    29   สาย
                   - ถนนลาดยาง    46   สาย
                   - ถนนคอนกรีต    16   สาย
                   - สะพาน  6   แห่ง
การไฟฟ้า
         ใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง

การประปา
         1.ใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี
                   - จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา     2,700     ครัวเรือน
                   - น้ำประปาที่ใช้     45,000    ลบ.ม./ วัน
         2. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา      3    แห่ง

การสื่อสารและโทรคมนาคม
         โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่             4        เลขหมาย

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
       
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                 1        แห่ง